Sıkça Sorulan Sorular

Portföy yönetimi nedir?

Portföy Yönetimi hizmeti, sermaye piyasası araçlarından oluşan portföylerin, yatırımcı risk profiline uygun olarak imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde vekil sıfatıyla profesyonel olarak yönetilmesidir.

Profesyonel Yönetim nedir?

Menkul kıymet piyasaları nitelikleri itibariyle belirli bir bilgi birikimini gerektiren teknik piyasalar olup, bu piyasada oluşan gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekir. Doğal olarak bireylerin böylesi bir takibi düzenli olarak yapmaları ve bu piyasalarda oluşan gelişmelerin menkul kıymet fiyatlarına etkilerini tahmin edip ona göre zamanında tavır alabilmeleri zordur. Yatırım fonları, ise çok fazla sayıda kişiden para toplamak suretiyle yüksek miktarlarda portföyler oluşturduklarından, gerekli donanıma ve menkul kıymet piyasalarıyla ilgili yetişmiş elemanlara sahip olabilirler. Bu sayede piyasalarda gözlemlenen hareketlerin ne anlama geldiğini sürekli bir şekilde takip ederek gerekli işlemleri (alım/satım gibi) gerçekleştirirler.

Portföy yönetiminde yatırım stratejisi, risk tercihi ve karşılaştırma ölçütü nasıl belirlenir?

Portföy yönetimi sürecinde yatırımcı risk tercihinin belirlenmesi en önemli adımdır. Portföy yöneticisi risk tercihinize göre bazı ürünlere yatırım yapacak, bazılarına ise portföyde hiç vermeyecektir. Bu bilinçle belirlenen risk tercihiniz üzerinden karşılaştırma ölçütü (benchmark) oluşturulacaktır. Bu ölçüt portföy performansının belirlenmesinde kullanılacak ana kriterdir. Karşılaştırma ölçütü olarak yatırımcılar yatırım yapılabilir ürünler üzerinden diledikleri ölçütü seçebilir ve performans takibi yapabilirler. Amacımız, belirlenen karşılaştırma ölçütü getirisinin üzerinde bir performansı yatırımcıya sağlamak olacaktır.

Yatırım fonu nedir?

Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini alarak fona ortak olurlar.

Yatırım fonlarının avantajı nedir?

Tasarrufçunun ortaya koyduğu sermayesi yani tasarrufu, profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilmektedir; Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilecektir; Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunabilecektir;Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlayacaktır; Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle işlemiş gelir ile birlikte gerek ihtiyacı kadar gerekse tamamını istendiği anda paraya çevirebilecektir; Portföye büyük montanlı alım satımlar nedeniyle zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır;Bazı yatırım fonları, katılma belgesi üzerinden çek yazabilme imkanı sağlamaktadırlar.

Fon tipleri ve türleri nelerdir?

Yatırım fonları iki tipte kurulabilir. A Tipi ve B Tipi. A Tipi yatırım fonlarının portföylerinin en az aylık ortalama bazda, % 25'i Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşur. B Tiplerinin portföylerinde böyle bir sınırlama yoktur. Fonların A veya B Tipi olması konusunda önemli olan nokta A Tipi fonlara vergi avantajı tanınmasıdır. A ve B tipi olarak vergisel anlamda yapılan tip sınıflamasına ilave olarak bir de tür kavramı geliştirilmiştir. Bu uygulamanın amacı ise farklı portföy yapılarına sahip fonlar oluşturulmak yolu ile farklı yatırımcı tercihlerine hitap edebilmektir. Portföye alınacak menkul kıymetler göz önünde bulundurularak, 11 ayrı yatırım fonu türü tanımlanmıştır. Bunlar; Tahvil ve bono fonu, Hisse senedi fonu, Sektör fonu, İştirak fonu, Grup fonu, Yabancı menkul kıymetler fonu, Altın ve diğer kıymetli madenler fonu, Değişken fon, Karma fon, Likit fon ve Endeks fondur. Bu çerçevede fonun tipi vergileme açısından yatırımcıya bilgi verirken, türü portföyün ağırlıklı olarak hangi varlıklardan oluştuğunu göstermektedir.
Fonlar aşağıda belirtilen türlerde kurulabilir. Fon portföyünün en az % 51'ini devamlı olarak,

 • Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlar "Tahvil ve Bono Fonu",
 • Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar "Hisse Senedi Fonu",
 • Belirli bir sektörü (örneğin, çimento, tekstil gibi) oluşturan ortaklıkların menkul kıymetlerine yatırmış fonlar "Sektör Fonu",
 • Kurucunun iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlere yatırım yapan fonlar "İştirak Fonu",
 • Belli bir topluluğun (Koç Topluluğu, Sabancı Topluluğu gibi) menkul kıymetlerine yatırım yapan fonlar "Grup Fonu",
 • Yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırmış fonlar, "Yabancı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu",
 • Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlar "Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu", Portföyünün tamamı
 • Hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymet madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %20'sinden az olmayan fonlar "Karma Fon",
 • Vadesine 180 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ortalama vadesi 45 günün üzerine çıkmayan fonlar "Likit Fon", Portföyünün en az %80'i devamlı olarak
 • Baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı (ilişki/paralellik) en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısmından oluşan fonlar "ENDEKS FON", Portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonlar "Değişken Fon",olarak adlandırılır.

Yukarıdaki sayılanlar dışında da, içtüzüklerde belirtilmek suretiyle, oluşturulacak portföy yönetim stratejilerine uygun fon türleri, Kurul'ca uygun görülmesi koşuluyla belirlenebilir.

Yatırım fonları neden en uygun yatırım aracıdır?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yatırım seçenekleri giderek artmaktadır. Kişinin ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun yatırım türünün saptanması, yatırım yaptıktan sonra ekonomik gelişmelerin günü gününe izlenerek gerektiğinde farklı enstrümanlara geçilmesi, portföydeki kıymet vadelerinin ve hisse senetlerinin rüçhan hakkı kullanma sürelerinin takibi öncelikle geniş zaman ve bilgi gerektirir. Bu nedenle, profesyonel yöneticilerin yönetimindeki yatırım fonları, yatırımcıları tüm bu külfetlerden kurtaran en uygun araçlardır.

Yatırım fonlarının gelirleri nelerden oluşur?

Yatırım fonları gelirlerini, portföylerinde bulunan kıymetlerin alım / satım kârları ile temettü ve faizlerinden elde ederler. Ayrıca, portföylerinde bulundurdukları menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin yükselmesi portföyün değerinin artmasına, dolayısıyla da pay değerinin yükselmesine neden olur.

Yatırım fonlarına yatırım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

 • Yatırım fonları, portföylerinde bulunan menkul kıymetlerin türlerine ve portföydeki ağırlıklarına göre belli ölçülerde risk taşır. Piyasalardaki gelişmelere ve fiyat hareketlerine göre fon fiyatı artabileceği gibi düşebilir de. Yüksek potansiyel getirinin yüksek risk anlamına geldiği unutulmamalıdır. Yatırımcı fon tercihini yaparken, yatırım yapacağı fonun yönetim stratejisi ve risk derecesinin kendi yatırım tercihleri ve alabileceği riske uygun olup olmadığına karar vermelidir.
 • Yatırımcılar yatırım yapmak istedikleri fonlar hakkındaki temel bilgiler, yönetim stratejileri ve alım satım esasları hakkında bilgi edinmelidir.
 • Yatırım fonunun geçmiş dönemlerdeki performansı incelenmeli ve alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırılmalıdır. Ancak fon portföyünün geçmiş dönemlerdeki getirisi gelecek dönemler için de aynı getirinin sağlanacağı anlamına gelmez.
 • Günlük fiyat dalgalanmaları yatırımcıların fon tercihini etkilememelidir. Likit fonlar dışındaki diğer tüm yatırım fonları orta ve uzun vadeli yatırım araçları olarak düşünülmelidir.

Tahvil Bono Fonları’nın değerinin her gün yükselmesi gerekmez mi?

Tahvil Bono Fonlarımız ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet tahvili ve hazine bonolarına yatırım yapar. Amaç yatırımcıya 6 ay-1 sene vadede aynı vade yapılarındaki bu bono ve tahvillerin üzerinde getiri sağlamaktadır. Günlük değerler, fonun içerdiği bono ve tahvil fiyatlarının piyasa değerlerindeki günlük değişimleri yansıtır. Bu değişimler negatif olabilir. Ancak nasıl ki bir bono veya tahvil alındığında her gün fiyatı takip edilmez, aynı şekilde Tahvil Bono Fonları’nda da günlük takipler yanıltıcı değerlendirmelere sebep olabilir. Bilmenizi isteriz ki, fon yöneticileri mevcut piyasa koşullarına göre fonun vade yapısını belirler ve kontrol altında tutarlar.

Neden tek bir hazine bonosu veya devlet tahvili yerine Tahvil Bono Fonları’nı tercih edeyim?

Tahvil Bono fonları içinde birden fazla Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili bulunduğu için riski dağıtır, portföy çeşitlemesi sağlar. Üstelik, portföy yöneticisinin performansına bağlı olarak getirisi, almış olduğunuz bono veya tahvilin getirisini aşma potansiyeline sahiptir.

A tipi fonların getirisinin çok iyi olduğunu farkederek bir miktar yatırım yaptım, aynı şekilde yüksek getiriler devam eder mi?

Doğru zamanda doğru öngörü ile alınan yatırım fonu para kazandırır. Her yatırım aracına beklentilere göre yatırım yapılmalıdır. Bildiğiniz gibi A tipi fonların minimum %25 hisse senedi içermeleri zorunludur. Dolayısıyla borsanın aşağı ve yukarı yönlü hareketlerinden içeriğindeki hisse senedi oranı ölçüsünde etkilenirler. Dolayısıyla özellikle A tipi yatırım fonlarına yatırım yaparken müşteri temsilcinize mutlaka danışarak piyasa beklentilerini öğrenmeniz ve bu paralelde risk tercihinize uygun fonları tercih etmeniz faydalı olacaktır. Bilmenizi isteriz ki, fon yöneticileri fonun hisse senedi oranlarını (fonun türü elverdiği ölçüde) mevcut piyasa koşullarına göre ayarlar.

Borsanın hızla yükseldiği dönemlerde Denge Fon neden IMKB endeksi kadar getiri sağlamıyor ?

Denge Fonumuz piyasa koşullarına göre %25-%55 oran aralığında hisse senedi taşır. Dolayısıyla borsanın yukarı hareketinde Denge Fon içeriğindeki hisse senedi oranı ölçüsünde bu yükselişe katılır. Dğer taraftan, unutmayın ki hisse senedi fiyatlarının hızla düştüğü dönemlerde ise fonumuz sizi bu etkiden hem içerdiği hisse senedi oranı sebebiyle, hem de portföy yöneticisinin katkısıyla korumayı amaçlamaktadır.

Tahvil Bono Fonları hazine bonosu ve devlet tahvilinden daha mı risklidir?

Tahvil Bono Fonlarımız ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahviline yatırım yapar. Amaç yatırımcıya Tahvil Bono Fon’da ortalama 6 ay, Uzun Vadeli Tahvil Bono Fon’da ortalama 1 sene vadede aynı vade yapılarındaki bu bono ve tahvillerin üzerinde getiri sağlamaktır. Dolayısıyla fon, içerdiği bu vade yapılarındaki bono ve tahvillerin taşıdığı riski taşır. Üstelik birden fazla bono ve tahvil içerdiği için riski dağıtmış, yani azaltmış olur.

Yatırım Fonu aldığımda ne kadar getiri elde edeceğimi bana söyleyebilir misiniz?

Yatırım fonları, sermaye piyasası enstrümanlarına yatırım yaptığı ve bu enstrümanların getirileri piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterdiği için herhangi bir getiri garantisi veremezler. Ayrıca geçmiş dönemde yatırım fonunun elde ettiği getirinin gelecek dönemde de elde edileceği yönünde bir güvence yoktur. Piyasa şartları ve fiyatlaması fon getirilerini etkiler. Profesyonel portfoy yöneticileri piyasadaki dalgalanmalara karşı müşterimizi korumaya ve ayrıca doğacak fırsatları yakalamaya çalışır.

Yatırım Fonları’nda güvence nedir?

Yatırım fonları kurucularından bağımsız kurumlardır, dolayısıyla kurucuların risklerini taşımazlar. Yatırımcıların fon katılma belgeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), fonların içerisindeki menkul kıymetler ise Takasbank nezdinde saklanır.